ගොරෝසු ධාන්ය වර්ග

ගොරෝසු ධාන්ය වර්ග

සියලුම නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
 • Canned mixed coarse grain

  ටින් කළ මිශ්‍ර ගොරෝසු ධාන්‍ය

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් කළ මිශ්‍ර ගොරෝසු ධාන්‍ය
  ද්රව්ය බාර්ලි, ඕට්ස්, රතු වකුගඩු බෝංචි
  බර (kg) 0.425 කි
  Content න අන්තර්ගතය ≥90%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL
 • Canned oats

  ටින් ඕට්ස්

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් ඕට්ස්
  බර (kg) 0.95
  Content න අන්තර්ගතය ≥85%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL
 • Canned chinese water chestnut

  ටින් කළ චීන වතුර චෙස්නට්

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් කළ චීන වතුර චෙස්නට්
  බර (kg) 0.9
  Content න අන්තර්ගතය 70%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL
 • Canned red beans

  ටින් කළ රතු බෝංචි

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් කළ රතු බෝංචි
  බර (kg) 0.9
  Content න අන්තර්ගතය 80%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL
 • Canned highland barley

  ටින් හයිලන්ඩ් බාර්ලි

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් හයිලන්ඩ් බාර්ලි
  බර (kg) 0.9
  Content න අන්තර්ගතය ≥90%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL
 • Canned black glutinous rice

  ටින් කළ කළු ග්ලූටිනස් සහල්

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් කළ කළු ග්ලූටිනස් සහල්
  බර (kg) 0.9
  Content න අන්තර්ගතය 95%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL
 • Canned diced taro

  ටින් කළ තාරා

  නිෂ්පාදන නාමය ටින් කළ තාරා
  බර (kg) 0.9
  Content න අන්තර්ගතය ≥90%
  රාක්ක ජීවිතය අවුරුදු 2 ක්
  වෙළඳ නාමය සිෂාන්, ඕඊඑම්
  ඇසුරුම්කරණය ටින්, පෙට්ටි වල
  ආරම්භක ස්ථානය ෆුජියන්, චීනය
  ගබඞා සිසිල් සහ වියළි ස්ථාන
  සහතික කිරීම BRC, HACCP, IFS, ISO, KOSHER, HALAL